Myyntiehdot yksityisille

SUOMEN VAHINKOTARKASTUS SVT OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

 

Nämä Myyntiehdot ovat oikeudellisesti sitovia ja niillä sovitaan SVT:n, Vakuutusyhtiöiden ja kuluttaja-asiakkaiden vastuista ja velvollisuuksista, joten kehotamme sinua perehtymään niihin tarkasti.

 

1 MYYNTIEHTOJEN SOVELTAMINEN JA PALVELUN KUVAUS

 

1.1 Myyntiehtojen soveltamisala. Nämä yleiset myyntiehdot (”Myyntiehdot”) koskevat sinua (”Asiakas”) kuluttajana, kun teet sopimuksen vaurioajo-neuvon tai muun tuotteen (yhdessä ”Tuote”) kaupasta Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy (jäljempänä ”SVT”) kanssa sivuston www.vaurioajoneuvo.fi kautta tai käytät edellä mainittua sivustoa (”Verkkopalvelu”). 

 

1.2 Myytävät Tuotteet. SVT tuottaa vahinkotarkastuspalveluita koko maassa ja sen palvelun piiriin kuuluvat vakuutusyhtiöiden korvausasiakkaat (”Vakuutusyhtiöt”). Verkkopalvelun kautta SVT myy Vakuutusyhtiöiden lukuun vakuutustapahtumien kohteina olleita Vakuutusyhtiön lunastamia tai muita vaurioajoneuvoja sekä muita Tuotteita.

 

1.3 SVT:n asema ja vastuu. Verkkopalvelun kautta myytävät Tuotteet eivät ole SVT:n omaisuutta. SVT myy Tuotteita Vakuutusyhtiöiden lukuun. SVT kuitenkin yksin vastaa Asiakkaan suuntaan Tuotteista, niiden virheistä sekä kaikista muista sopimukseen liittyvistä seikoista näiden Myyntiehtojen mukaisesti. Asiakkaan tulee kohdistaa kaikki Tuotteisiin ja Verkkopalveluun liittyvät yhteydenotot SVT:hen. Näiden Myyntiehtojen SVT:n vastuun rajoituksia sovelletaan aina myös suhteessa Vakuutusyhtiöihin.

 

1.4 Tilaustavat. Tuotteita on mahdollista ostaa joko tekemällä suoratilauksen Verkkopalvelun ”Osta heti” -toiminnolla (”Suoratilaus”) tai tekemällä SVT:lle ostotarjouksen Tuotteen ostamisesta tiettyyn hintaan (”Ostotarjous”) jäljempänä selostetuin tavoin. Tekemällä Suoratilauksen Asiakas ostaa tuotteen suoraan Verkkopalvelussa ilmoitettavasta verollisesta myyntihinnasta (”Suoramyyntihinta”). Tekemällä Ostotarjouksen Asiakas tekee SVT:lle tarjouksen Tuotteen ostamisesta Suoramyyntihintaa alemmalla hinnalla. 

 

1.5 Yhteydenotot. Tarkat yhteystiedot ja yhtiötä koskevat tiedot löytyvät verkkosivustoltamme, yhteystiedot.

 

2 VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ

 

2.1 Rekisteröityminen palveluun. Tuotteiden ostaminen edellyttää rekisteröi-tymistä Verkkopalveluun. Rekisteröitymällä Verkkopalveluun tai tekemällä Suoratilauksen tai Ostotarjouksen Tuotteesta Asiakas hyväksyy nämä Myyntiehdot.

 

2.2 Käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteröitymisen yhteydessä pyydämme Asiakkaalta tiettyjä henkilötietoja, joiden avulla Asiakas voidaan tunnistaa ja yksilöidä ja joiden perusteella Asiakkaalle luodaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana (”Käyttäjätiedot”). Asiakas vakuuttaa antamiensa tietojen olevan kattavat ja oikeat. Asiakas on vastuussa kaikista annetuissa tiedoissa olevista virheistä.

 

2.3 Vastuu Käyttäjätiedoista. Asiakas sitoutuu huolehtimaan, ettei kukaan muu käytä Asiakkaan Käyttäjätietoja verkkosivustolla asiointiin. Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta Käyttäjätietojaan kolmannelle ja ilmoittamaan SVT:lle välittömästi mikäli hän epäilee kolmannella henkilöllä olevan hallussaan Käyttäjätietoja. Asiakas on vastuussa kaikesta hänen Käyttäjätietojensa käytöstä, ellei hän ole tehnyt SVT:lle edellä mainittua ilmoitusta.

 

2.4 Asiakkaat. Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen rekisteröityäkseen Verkkopalveluun. Joidenkin tuotteiden osalta asiakkaille on myös asetettu lisävaatimuksia. SVT varaa oikeuden olla hyväksymättä tiettyä henkilöä asiakkaaksi tai lopettaa Tuotteiden myynnin jollekin asiakkaalle.

 

2.5 Henkilötietojen käsittely. Hyväksymällä nämä ehdot Asiakas hyväksyy, että hänen antamiaan tietoja käsitellään SVT:n rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisteriselosteeseen on mahdollista tutustua täällä

 

2.6 Verkkopalvelun käytettävyys. SVT pyrkii parhaansa mukaan pitämään Verkkopalvelun käytössä ja saatavilla, mutta ei voi taata sen olevan aina saatavilla tai toimivan virheettömästi. SVT ei vastaa ohjelma- tai muun teknisen virheen aiheuttamasta ostotapahtuman epäonnistumisesta tai muusta virheestä.

 

2.7 Verkkopalvelun tiedot eivät muodosta tarjousta. Verkkopalvelussa annetut tiedot eivät muodosta sitovaa tarjousta Asiakkaalle. Sitova sopimus syntyy alla kohdassa 3 selostetuin tavoin.

 

2.8 Tilausten tekotapa. Kaikki Suoratilaukset ja Ostotarjoukset on tehtävä Verkkopalvelun kautta. SVT ei hyväksy puhelimitse, sähköpostitse tai muutoin tehtyjä tilauksia, ostotarjouksia, tarjouspyyntöjä tai vastaavia. Mikäli SVT tietyissä erityistapauksissa hyväksyy tilauksen tekemisen muulla tavoin, esimerkiksi puhelimitse, sovelletaan tilaukseen näitä Myyntiehtoja.

 

3 SITOVAN SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA SEN EHDOT

 

3.1 Myyntiehtojen sitovuus. Asiakkaan on hyväksyttävä nämä Myyntiehdot ostaakseen Tuotteita Verkkopalvelun kautta. Myyntiehdot muodostavat erottamattoman osan Asiakkaan ja SVT:n välistä Tuotteen myyntiä koskevaa sopimusta. 

 

3.2 Tuotekohtaiset lisäehdot. Riippuen tuotetyypistä, kyseiselle Tuotteelle tapahtuneesta vauriosta sekä muista seikoista, Tuotteen korjaukselle, käyttöönotolle ja muihin siihen liittyviin seikkoihin voidaan asettaa lainsäädännöstä, viranomaismääräyksestä tai muusta vaatimuksesta aiheutuvia lisäehtoja. Verkkopalvelussa on ilmoitettu, mikäli kyseiseen tuotteeseen sovelletaan tällaisia lisäehtoja. Lisäehdot on selostettu näiden Myyntiehtojen liitteessä 1. Asiakas on velvollinen noudattamaan näitä lisäehtoja kuten sopimuksen muitakin ehtoja. Asiakas myös tiedostaa, että lainsäädäntö ja viime kädessä rikosoikeudellinen vastuu saattaa velvoittaa häntä noudattamaan mainittuja lisäehtoja. Mikäli tuotekohtaiset lisäehdot ovat ristiriidassa näiden pääehtojen kanssa, saavat tuotekohtaiset lisäehdot etusijan.

 

3.3 Ostotavat. Asiakkaalla on mahdollisuus ostaa Tuote joko tekemällä Suoratilauksen Osta heti -toiminnolla tai tekemällä Ostotarjouksen, jonka SVT voi hyväksyä kahden viikon sisällä. Ostotarjouksen osalta Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä tarjous kahden (2) viikon kuluessa tarjouksen tekemisestä ilmoittamalla siitä SVT:lle kirjallisesti.

 

3.4 Suoraosto. Tekemällä Suoratilauksen Osta heti -toiminnolla Asiakas tekee häntä sitovan tilauksen kyseisen ajoneuvon tai tuotteen ostamisesta Verkkopalvelussa ilmoitettuun Suoramyyntihintaan. SVT hyväksyy Asiakkaan tilauksen lähettämällä tälle tilausvahvistuksen, jolloin osapuolia sitova lopullinen sopimus syntyy. 

 

3.5 Ostotarjous. Asiakas voi myös tehdä Ostotarjouksen Tuotteen ostamisesta Suoramyyntihintaa alemmasta hinnasta. Ostotarjouksen on oltava vähintään puolet Suoramyyntihinnasta. Mikäli SVT ei kahden viikon sisällä Ostotarjouksen jättämisestä saa Tuotteesta korkeampaa tarjousta, SVT voi hyväksyä Ostotarjouksen. SVT voi myös hyväksyä Ostotarjouksen lyhyemmässä ajassa. Sitova sopimus syntyy, mikäli SVT kahden viikon sisällä Ostotarjouksen vastaanottamisesta lähettää tilausvahvistuksen tai muutoin ilmoittaa hyväksyneensä ostotarjouksen.

 

3.6 Ostotarjousten määrä. Asiakas voi tehdä saman Tuotteen osalta enintään viisi (5) Ostotarjousta.

 

4 TUOTTEEN LUOVUTUS; OMISTUKSENPIDÄTYSEHTO

 

4.1 Luovutus myyntivarastosta. Tuote luovutetaan sen ostaneelle Asiakkaalle Verkkopalvelussa alueellisella tarkkuudella ilmoitetusta kyseisen Tuotteen myyntivarastosta (”Myyntivarasto”). Asiakkaan tulee itse omalla kustannuksellaan noutaa Tuote kyseisestä Myyntivarastosta.  Asiakkaan on kuitattava Tuote vastaanotetuksi noutaessaan sen sekä pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä.

 

4.2 Luovutusajankohta. Tuote luovutetaan Asiakkaalle arviolta viidestä seitsemään (5-7) päivän sisällä siitä kun koko kauppahinta on suoritettu Vakuutusyhtiölle tai mikäli Verkkopalvelussa on ilmoitettu jokin myöhempi ajankohta, tänä jäljempänä ajankohtana. SVT varmistaa maksun saapumisen ennen Tuotteen luovutusluvan antamista Myyntivarastolle. Ellei toisin sovita, Tuote on noudettava virka-aikana. Myyntivarasto ja/tai SVT sekä Asiakas voivat myös erikseen sopia muusta kuin tämän kohdan mukaisesta luovutusajankohdasta ja siihen liittyvistä lisäkustannuksista. Virka-ajan ulkopuolella tapahtuvien luovutusten osalta Myyntivarastolla on oikeus periä luovutuksesta aiheutuvat kohtuulliset lisäkustannukset Asiakkaalta.

 

4.3 Asiakkaan noutovelvollisuus. Sen jälkeen kun SVT on ilmoittanut, että Tuote voidaan noutaa Myyntivarastosta, Asiakkaalla on viisi (5) arkipäivää aikaa noutaa tuote. Mikäli Asiakas ei nouda Tuotetta tässä ajassa, Myyntivarastolla tai SVT:llä on oikeus laskuttaa Tuotteen viivästyksestä aiheutuvat varastointikulut noin 50e/alkava viikko. SVT:llä on lisäksi oikeus laskuttaa Asiakkaalta kulut, jotka ovat aiheutuneet Tuotteen varastoinnista ennen Asiakkaan mahdollisesti tekemää peruuttamisilmoitusta.

 

4.4 Vaaranvastuu. Vaaranvastuu Tuotteesta siirtyy Asiakkaalle noutohetkellä. Ajoneuvoista ei ole poistettu polttoainetta, öljyä tai muita nesteitä. SVT ei vastaa ajoneuvosta mahdollisesti valuvan polttoaineen, öljyn tai muun nesteen aiheuttamista ympäristöhaitoista tai muista vaurioista ja niistä aiheutuvista kuluista vaaranvastuun siirtymisen jälkeen.

 

4.5 Omistusoikeuden siirtyminen. Tuotteen omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle vasta kun koko kauppahinta on maksettu.  

 

4.6 Rekisteröintiasiakirjojen luovutus. Tuotteen rekisteröintiasiakirjat toimiteaan Asiakkaalle sähköisesti ja tehdään luovutusilmoitus Trafin järjestelmään. Mikäli kyseessä on valvottu korjaus, Asiakkaalle toimitetaan vain valvontaehdot sähköisesti ja Trafin järjestelmään tehdään luovutusilmoitus sekä tieto valvonnasta.

Rekisterikatsastuksessa vaadittavat valokuvat toimitetaan Asiakkaan pyynnöstä sähköisesti katsastuskonttorille tai katsastajalle. Asiakkaan tulee ilmoittaa konttorin tai katsastajan sähköposti-osoite SVT Myyntiin 1 vrk aikaisemmin sähköpostilla.

Mikäli Asiakas päättää peruuttaa kaupan kohdassa 7 tarkoitettua peruuttamisoikeuttaan käyttäen Trafille tehdyn omistajanvaihdosilmoituksen jälkeen, Asiakas vastaa kaikista rekisteröinnin siirrosta aiheutuvista kustannuksista. Mikäli kuitenkin tarkastaja valvoo Tuotteen korjauksen, rekisteröintiasiakirjat luovutetaan vasta tarkastajan hyväksyttyä korjauksen.

 

5 TUOTTEEN OMINAISUUDET; VIRHEET TUOTTEESSA

 

5.1 Tuotteet ovat vauriotuotteita. Asiakas ymmärtää kaupan kohteena olevien Tuotteiden olevan vaurioituneita ja Vakuutusyhtiöiden itselleen vakuutustapahtuman johdosta lunastaneita. Asiakas ymmärtää Tuotteiden täten lähtökohtaisesti sisältävän niiden toiminnan, turvallisuuden ja muiden ominaisuuksien kannalta olennaisia virheitä.

 

5.2 Tuotteet ovat käytettyjä. Asiakas myös ymmärtää Tuotteiden olevan käytettyjä. Tuotteessa voi täten esimerkiksi kolarivaurioiden lisäksi olla myös luonnollisesta kulumisesta johtuvaa korjaamistarvetta ja muita kuin lunastukseen johtaneessa kolarissa tai tapahtumassa syntyneitä vaurioita.

 

5.3 ”Sellaisena kuin se on” -ehto. Kaikki tuotteen myydään ”sellaisena kuin se on” -ehdoin. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta seuraa, SVT ei ota mitään vastuuta Tuotteista tai niiden virheistä. SVT ei vastaa ajoneuvojen, koneiden tai laitteiden teknisestä kunnosta, mahdollisista piilovioista, puuttuvista osista, avaimista tai varusteista. SVT ei myöskään vastaa vaurioista, jotka ovat aiheutuneet mahdollisista siirroista tai nostokäsittelystä.

 

5.4 Tuotteista ilmoitettavat tiedot. Verkkopalvelussa ilmoitetut tuotteen vauriotiedot ovat vain suppea selvitys Tuotteessa havaituista pääasiallisista virheistä ja vaurioista. Kuvaus ei siten välttämättä ole täysin tyhjentävä selvitys tuotteen kaikista virheistä. Myytävään ajoneuvoon ei ole mahdollista tutustua etukäteen.

 

5.5 Asiakkaan tarkastusvelvollisuus. Asiakkaan tulee ilman aiheetonta viivästystä siitä kuin Tuote on luovutettu Asiakkaalle, tarkistaa Tuote ja sen kunto.

 

5.6 Mittarilukema. Ajoneuvon mittarilukema saattaa poiketa sillä todellisuudessa ajetusta kilometrimäärästä.

 

5.7 Ajoneuvon omistushistoria. Ajoneuvon historia on Asiakkaan selvitettävissä Trafin ajoneuvorekisteristä Asiakkaan omalla kustannuksella.

 

5.8 Virhevastuu kuluttajankaupassa. Rajoitettuna poikkeuksena edellä sanottuun Tuotteessa kuitenkin on sellainen virhe, josta SVT oikeudellista vastaa (”Virhe”), mikäli 

(a) Tuote ei vastaa niitä tietoja, jotka SVT on antanut Verkkopalvelussa tai muutoin ja tämän puutteen voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

(b) Ennen kaupantekoa SVT on laiminlyönyt antaa Asiakkaalle tiedon sellaisesta Tuotteen ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta SVT:n täytyi olettaa tietäneen ja josta Asiakas perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai

(c) tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää, kuitenkin huomioiden Tuotteiden edellä selostettu luonne ja tausta.

 

5.9 Reklamaatiot. Mikäli Tuotteessa on edellä tarkoitettu Virhe, tulee Asiakkaan reklamoida siitä SVT:lle kohtuullisessa ajassa siitä kuin Asiakas havaitsi virheen tai siitä kun Asiakkaan olisi pitänyt havaita Virhe. Asiakas voi kuitenkin aina reklamoida Virheestä kahden kuukauden sisällä siitä kun Asiakas havaitsi Virheen. SVT:n virhevastuu kuitenkin lakkaa kohtuullisen ajan kuluttua kaupantekohetkestä. 

 

6 HINNAT, KULUT JA MAKSUT

 

6.1 Kauppahinnan maksu laskua vastaan. Lähtökohtaisesti Asiakas maksaa kauppahinnan laskua vastaan SVT:n osoittamalle pankkitilille viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä, maksuehto 14 päivää. 

 

6.2 Maksun viivästys. Mikäli Asiakas ei maksa kauppahintaa viimeistään laskun eräpäivänä, on Asiakas velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisesti. Mikäli Asiakkaan maksu viivästyy olennaisesti eikä Asiakas ole maksanut kauppahintaa 14 päivän sisällä siitä kuin häntä on muistutettu laskusta ja SVT:n oikeudesta purkaa kauppa, SVT:llä on oikeus purkaa kauppa ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti.

 

6.3 Arvonlisävero. Ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron tai marginaaliveron, ellei toisin ilmoiteta.

 

6.4 Kuljetus- ja noutokulut. Ilmoitetut hinnat eivät sisällä Tuotteen noutamisesta tai lastaamisesta aiheutuvia kuluja. Asiakas vastaa itse Tuotteen kuormaamisesta ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kuluista.

 

7 PERUUTTAMISOIKEUS

 

7.1 Peruuttamisoikeus. Asiakkaalla on oikeus syytä ilmoittamatta peruuttaa tekemänsä kauppa 14 päivän kuluessa siitä kun Asiakas on noutanut Tuotteen. Asiakas on peruuttanut kaupan tämän määräajan puitteissa, mikäli Asiakas on lähettänyt alla tarkoitetun peruuttamisilmoituksen tämän määräajan puitteissa.

 

7.2 Peruuttamisoikeuden käyttäminen. Mikäli Asiakas haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, tulee Asiakkaan ilmoittaa SVT:lle päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla. Asiakas voi aina käyttää SVT:n peruuttamis-lomaketta (peruuttamislomakkeet) ilmoituksen tekemiseen. Lomakkeen käyttö ei kuitenkaan ole pakollista. Asiakas voi täyttää peruuttamislomakkeen ja toimittaa sen taikka muun yksiselitteisen ilmoituksen myös sähköisesti Verkkopalvelun kautta www.svt.fi. Jos Asiakas käyttää tätä vaihtoehtoa, ilmoitamme viipymättä Asiakkaalle sähköpostitse peruuttamisilmoituksen saapumisesta.

 

7.3 Tuotteen palauttaminen. Asiakkaan on palautettava Tuote ja siihen liittyvät asiakirjat viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä omalla kustannuksellaan. SVT:llä on oikeus pidättäytyä kauppahinnan palauttamisesta Asiakkaalle kunnes Tuote on palautettu. Mikäli Asiakas on rekisteröinyt Tuotteen nimiinsä, SVT:llä on oikeus periä Asiakkaalta mahdolliset rekisteröinnin siirrosta aiheutuvat kustannukset.

 

7.4 Palautuspaikka. Ellei toisin ole sovittu, ajoneuvo tai tuote on palautettava Asiakkaan sijaintipaikasta katsottuna lähimpään SVT:n ohjeistamaan myynti- tai noutovarastopaikkaan.

 

7.5 Kauppahinnan palautus. Kun Tuote ja siihen liittyvät asiakirjat on palautettu, SVT palauttaa Asiakkaalta saadut suoritukset tilille, jolta suoritus on maksettu viivytyksettä ja viimeistään 14 vuorokauden kuluessa.

 

7.6 Asiakkaan vastuu palautettavasta Tuotteesta. Asiakkaan vastaanotettua Tuotteen, Asiakkaan on pidettävä se olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä siihen saakka, kunnes Asiakas on päättänyt pitää tavaran. Asiakas vastaa mahdollisesta Tuotteen arvon alenemisesta sen ajan kun Tuote on ollut Asiakkaan hallussa.  Mikäli ajoneuvo tai tuote ei ole samassa kunnossa kuin luovutushetkellä tai kaikkia asiakirjoja, varusteita ja avaimia ei palauteta, SVT:llä on oikeus vähentää palautettavasta kauppahinnasta arvon alenemista vastaava summa. SVT ei hyvitä Asiakkaalle Tuotteen arvon lisääntymistä, eikä lunasta mahdollisia tuotteeseen hankittuja varaosia. SVT varaa oikeuden olla hyväksymättä peruuttamista mikäli Tuotetta on olennaisesti muutettu.

 

8 EHTOJEN MUUTTAMINEN

 

8.1 Ehtojen muuttaminen. SVT varaa oikeuden yksipuolisesti muuttaa näitä Myyntiehtoja milloin tahansa. Vanhoja Myyntiehtoja sovelletaan kuitenkin aina niiden voimassaolon aikana tehtyihin Suoratilauksiin ja Ostotarjouksiin.

 

8.2 Asiakkaan velvollisuus varmistua ehdoista. Asiakkaan tulee aina ennen uuden Suoratilauksen tai Ostotarjouksen tekemistä varmistaa sillä hetkellä voimassa olevat Myyntiehdot.

 

9 SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIITOJEN RATKAISU

 

9.1 Sovellettava laki. Verkkopalveluun, kauppasopimukseen, näihin Myyntiehtoihin, ja SVT:n ja Asiakkaan väliseen muuhun suhteeseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.

 

9.2 Toimivaltaiset tuomioistuimet. Näistä Myyntiehdoista johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Suomen tuomioistuimen toimesta.

 

9.3 Kuluttajariidat. Erimielisyystilanteessa kuluttajalla on myös mahdollisuus saattaa riita Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

 

TUOTE- JA TUOTETYYPPIKOHTAISET LISÄEHDOT

 

Eri Tuotteille, niiden korjauksille, käyttöönotolle ja sekä muihin niin liittyvin menettelytapoihin ja ehtoihin liittyy tiettyjä alla kuvattuja erityisehtoja. Mikäli jokin näistä erityisehdoista soveltuu, on siitä ilmoitettu Verkkopalvelussa.

1 AJONEUVOJEN MYYNTITAVAT JA NÄIHIN SOVELLETTAVAT LISÄEHDOT

1.1 Ajoneuvojen myyntitavat. Ajoneuvo voidaan myydä kolmella eri tavalla:

(a) vaurioituneena, korjattavaksi liikennekäyttöön

(b) purettavaksi; tai

(c) käyttöön otettavaksi.

 

Verkkopalvelussa ilmoitetaan kunkin ajoneuvon osalta miten se myydään. Verkkopalvelussa ilmoitetun mukaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

 

1.2 Vaurioituneena, korjattavaksi liikennekäyttöön

- SVT kirjaa Traficomin viretietoihin ajoneuvossa todettuja tai vahinkomäärän selvityksen yhteydessä arvioituja vaurioita.

- Ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä vaurioituneena ja vaatii rekisteröintikatsastuksen  ennen liikennekäyttöön ottamista.

- Rekisteröintikatsastuksen suorittava taho voi vaatia selvitystä tehdystä korjauksesta ja siihen käytettyjen varaosien alkuperästä.

 

 

 

1.3 Asiakkaan on korjattava vaurioituneena korjattavaksi myydyn ajoneuvon korin turvavarusteet ja turvarakenteet ajoneuvon valmistajan antamien korjausohjeiden mukaisesti ja niiden toiminta ja ominaisuudet on palautettava vaurioita edeltäneelle tasolle. Asiakkaan velvollisuutena on huolehtia, että korjaustyö suoritetaan asianmukaisesti ja hyväksyttävin työmenetelmin. Korjauksessa käytettävien varaosien alkuperä on selvitettävä tarvittaessa.

 1.4 Mikäli vaurioituneena korjattavaksi myytyä ajoneuvoa ei korjata ja rekisteröidä takaisin liikennekäyttöön, vaan se hyödynnetään esimerkiksi varaosakäyttöön, tulee Asiakkaan poistaa ajoneuvo Trafin järjestelmistä Suomen Autokierrätys Oy:n verkoston kautta.

 

1.18 Purettavaksi. 

   - Ajoneuvo myydään vain purkukumppaneille, joilla on ympäristölupa ja poistetaan lopullisesti ajoneuvorekisteristä.

1.19 Jotta ajoneuvo voitaisiin myydä purettavaksi, tulee Asiakkaalla olla Suomen Autokierrätys Oy:n sopimuskumppanuus. SVT hyväksyy rekisteröityvät purkamot asiakkaikseen. 

 

 

1.20 Käyttöön otettavaksi. Ajoneuvon vauriot ovat vain kosmeettisia, eikä vaurioiden ole todettu vaikuttavan liikenneturvallisuuteen. Ajoneuvo myydään rekisterissä olevana tai muuten suoraan käyttöön otettavaksi.

1.21 Asiakkaan on rekisteröitävä itsensä suoraan käyttöön otettavaksi myydyn ajoneuvon omistajaksi seitsemän (7) vuorokauden kuluessa luovutusasiakirjan luovutuspäivästä.

1.22 Asiakas vastaa siitä, että suoraan käyttöön otettavaksi myyty ajoneuvo korjataan siten että se on kaikilta osin turvallinen ja vahinkoa edeltävässä kunnossa. Asiakkaan tulee huomioida korjauksessa viranomaisten asettamat vaatimukset. Katsastusviranomaisella on oikeus vaatia vaurioajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa muun muassa ajoneuvon korin, rungon, pyöräkulmien ja akseleiden asennon sekä turvalaitteiden toiminnan osoittava selvitys.

 

1.23 Rekisteröintikatsastus. Katsastusviranomaiselle on rekisteröintikatsastuksessa esitettävä muiden korjaukseen liittyvien edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi luovutusasiakirjojen yhteydessä saadut vaurioajoneuvon valokuvat. Katsastusviranomainen voi vaatia myös muita dokumentteja ja selvityksiä rekisteröintikatsastuksen yhteydessä esitettäviksi.

 

2 HYBRIDI- JA SÄHKÖAJONEUVOIHIN SOVELLETTAVAT LISÄEHDOT

 

2.1 Hybridi- tai sähköajoneuvon osalta Asiakkaan tulee varmistaa, että ajoneuvo on tehty jännitteettömäksi. Asiakkaan tulee ottaa huomioon, että vaikka ajoneuvo olisi tehty jännitteettömäksi, siinä voi olla edelleen olemassa vaara pienemmistä jännitteistä.

 

2.2 Tämän lisäksi Asiakkaan tulee huomioida, että mainittuja ajoneuvoja korjaavissa yrityksissä tulee olla henkilö, jolla on sähkötyöturvallisuuden rajoitettu S3-pätevyys. Edellä mainitun lisäksi Asiakkaan tulee myös ottaa huomioon, että kaikilla hybridi- ja sähköajoneuvoja huoltavilla henkilöillä tulee olla SFS 6002-standardin mukainen pätevyys.