Myyntiehdot yrityksille

SUOMEN VAHINKOTARKASTUS SVT OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

 

1 MYYNTIEHTOJEN SOVELTAMINEN JA PALVELUN KUVAUS

 

1.1 Myyntiehtojen soveltamisala. Nämä yleiset myyntiehdot (”Myyntiehdot”) koskevat elinkeinonharjoittaja- tai yritysasiakasta (”Asiakas”) sen tehdessä sopimuksen vaurioajoneuvon tai muun tuotteen (yhdessä ”Tuote”) kaupasta Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy (jäljempänä ”SVT”) kanssa sivuston www.vaurioajoneuvo.fi kautta tai käyttäessä edellä mainittua sivustoa (”Verkkopalvelu”).

 

1.2 Myytävät Tuotteet. SVT tuottaa vahinkotarkastuspalveluita koko maassa ja sen palvelun piiriin kuuluvat vakuutusyhtiöiden korvausasiakkaat (”Vakuutusyhtiöt”). Verkkopalvelun kautta SVT myy Vakuutusyhtiöiden lukuun vakuutustapahtumien kohteina olleita Vakuutusyhtiön lunastamia tai muita vaurioajoneuvoja sekä muita Tuotteita.

 

1.3 SVT:n asema ja vastuu. Verkkopalvelun kautta myytävät Tuotteet eivät ole SVT:n omaisuutta. SVT myy Tuotteita Vakuutusyhtiöiden lukuun. SVT kuitenkin yksin vastaa Asiakkaan suuntaan Tuotteista, niiden virheistä sekä kaikista muista sopimukseen liittyvistä seikoista näiden Myyntiehtojen mukaisesti. Asiakkaan tulee kohdistaa kaikki Tuotteisiin ja Verkkopalveluun liittyvät yhteydenotot SVT:hen. Näiden Myyntiehtojen SVT:n vastuun rajoituksia sovelletaan aina myös suhteessa Vakuutusyhtiöihin.

 

1.4 Tilaustavat. Tuotteita on mahdollista ostaa joko tekemällä suoratilauksen Verkkopalvelun ”Osta heti” -toiminnolla (”Suoratilaus”) tai tekemällä SVT:lle ostotarjouksen Tuotteen ostamisesta tiettyyn hintaan (”Ostotarjous”) jäljempänä selostetuin tavoin. Tekemällä Suoratilauksen Asiakas ostaa tuotteen suoraan Verkkopalvelussa ilmoitettavasta verollisesta myyntihinnasta (”Suoramyyntihinta”). Tekemällä Ostotarjouksen Asiakas tekee SVT:lle tarjouksen Tuotteen ostamisesta Suoramyyntihintaa alemmalla hinnalla. 

 

1.5 Yhteydenotot. Tarkat yhteystiedot ja yhtiötä koskevat tiedot löytyvät verkkosivustoltamme, yhteystiedot.

 

2 VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ

 

2.1 Rekisteröityminen palveluun. Tuotteiden ostaminen edellyttää rekisteröitymistä Verkkopalveluun. Rekisteröitymällä Verkkopalveluun tai tekemällä Suoratilauksen tai Ostotarjouksen Tuotteesta Asiakas hyväksyy nämä Myyntiehdot.

 

2.2 Käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteröitymisen yhteydessä pyydämme Asiakkaalta tiettyjä tietoja, joiden avulla Asiakas voidaan tunnistaa ja yksilöidä ja joiden perusteella Asiakkaalle luodaan asiakaskohtainen käyttäjätunnus ja salasana (”Käyttäjätiedot”). Asiakas vakuuttaa antamiensa tietojen olevan kattavat ja oikeat. Asiakas on vastuussa kaikista annetuissa tiedoissa olevista virheistä.

 

2.3 Vastuu Käyttäjätiedoista. Asiakas sitoutuu huolehtimaan, etteivät muut kuin siihen valtuutetut henkilöt käytä Asiakkaan Käyttäjätietoja verkkosivustolla asiointiin. Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta Käyttäjätietojaan kolmannelle ja ilmoittamaan SVT:lle välittömästi mikäli Asiakas epäilee kolmannella olevan hallussaan Käyttäjätietoja. Asiakas on vastuussa kaikesta Käyttäjätietojensa käytöstä, ellei Asiakas ole tehnyt SVT:lle edellä mainittua ilmoitusta.

 

2.4 Asiakkaat. Joidenkin tuotteiden osalta asiakkaille on myös asetettu lisävaatimuksia. SVT varaa oikeuden olla hyväksymättä tiettyä tahoa asiakkaaksi tai lopettaa Tuotteiden myynnin jollekin asiakkaalle.

 

2.5 Henkilötietojen käsittely. Hyväksymällä nämä ehdot Asiakas hyväksyy, että Asiakkaan antamiin tietoihin mahdollisesti sisältyviä henkilötietoja käsitellään SVT:n rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisteriselosteeseen on mahdollista tutustua täällä.

 

2.6 Verkkopalvelun käytettävyys. SVT pyrkii parhaansa mukaan pitämään Verkkopalvelun käytössä ja saatavilla, mutta ei voi taata sen olevan aina saatavilla tai toimivan virheettömästi. SVT ei vastaa ohjelma- tai muun teknisen virheen aiheuttamasta ostotapahtuman epäonnistumisesta tai muusta virheestä.

 

2.7 Verkkopalvelun tiedot eivät muodosta tarjousta. Verkkopalvelussa annetut tiedot eivät muodosta sitovaa tarjousta Asiakkaalle. Sitova sopimus syntyy alla kohdassa 3 selostetuin tavoin.

 

2.8 Tilausten tekotapa. Kaikki Suoratilaukset ja Ostotarjoukset on tehtävä Verkkopalvelun kautta. SVT ei hyväksy puhelimitse, sähköpostitse tai muutoin tehtyjä tilauksia, ostotarjouksia, tarjouspyyntöjä tai vastaavia. Mikäli SVT tietyissä erityistapauksissa hyväksyy tilauksen tekemisen muulla tavoin, esimerkiksi puhelimitse, sovelletaan tilaukseen näitä Myyntiehtoja.

 

3 SITOVAN SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA SEN EHDOT

 

3.1 Myyntiehtojen sitovuus. Asiakkaan on hyväksyttävä nämä Myyntiehdot ostaakseen Tuotteita Verkkopalvelun kautta. Myyntiehdot muodostavat erottamattoman osan Asiakkaan ja SVT:n välistä Tuotteen myyntiä koskevaa sopimusta. 

 

3.2 Tuotekohtaiset lisäehdot. Riippuen tuotetyypistä, kyseiselle Tuotteelle tapahtuneesta vauriosta sekä muista seikoista, Tuotteen korjaukselle, käyttöönotolle ja muihin siihen liittyviin seikkoihin voidaan asettaa lainsäädännöstä, viranomaismääräyksestä tai muusta vaatimuksesta aiheutuvia lisäehtoja. Verkkopalvelussa on ilmoitettu, mikäli kyseiseen tuotteeseen sovelletaan tällaisia lisäehtoja. Lisäehdot on selostettu näiden Myyntiehtojen liitteessä 1. Asiakas on velvollinen noudattamaan näitä lisäehtoja kuten sopimuksen muitakin ehtoja. Asiakas myös tiedostaa, että lainsäädäntö ja viime kädessä rikosoikeudellinen vastuu saattaa velvoittaa häntä noudattamaan mainittuja lisäehtoja. Mikäli tuotekohtaiset lisäehdot ovat ristiriidassa näiden pääehtojen kanssa, saavat tuotekohtaiset lisäehdot etusijan.

 

3.3 Ostotavat. Asiakkaalla on mahdollisuus ostaa Tuote joko tekemällä Suoratilauksen Osta heti -toiminnolla tai tekemällä Ostotarjouksen, jonka SVT voi hyväksyä kahden viikon sisällä.

 

3.4 Suoraosto. Tekemällä Suoratilauksen Osta heti -toiminnolla Asiakas tekee häntä sitovan tilauksen kyseisen ajoneuvon tai tuotteen ostamisesta Verkkopalvelussa ilmoitettuun Suoramyyntihintaan. SVT hyväksyy Asiakkaan tilauksen lähettämällä tälle tilausvahvistuksen, jolloin osapuolia sitova lopullinen sopimus syntyy. 

 

3.5 Ostotarjous. Asiakas voi myös tehdä Ostotarjouksen Tuotteen ostamisesta Suoramyyntihintaa alemmasta hinnasta. Ostotarjouksen on oltava vähintään puolet Suoramyyntihinnasta. Mikäli SVT ei kahden viikon sisällä Ostotarjouksen jättämisestä saa Tuotteesta korkeampaa tarjousta, SVT voi hyväksyä Ostotarjouksen. SVT voi myös hyväksyä Ostotarjouksen lyhyemmässä ajassa. Sitova sopimus syntyy, mikäli SVT kahden viikon sisällä Ostotarjouksen vastaanottamisesta lähettää tilausvahvistuksen tai muutoin ilmoittaa hyväksyneensä ostotarjouksen.

 

3.6 Ostotarjousten määrä. Asiakas voi tehdä saman Tuotteen osalta enintään viisi (5) Ostotarjousta.

 

4 TUOTTEEN LUOVUTUS; OMISTUKSENPIDÄTYSEHTO

 

4.1 Luovutus myyntivarastosta. Tuote luovutetaan sen ostaneelle Asiakkaalle Verkkopalvelussa alueellisella tarkkuudella ilmoitetusta kyseisen Tuotteen myyntivarastosta (”Myyntivarasto”). Asiakkaan tulee itse omalla kustannuksellaan noutaa Tuote kyseisestä Myyntivarastosta.  Tuote on kuitattava vastaanotetuksi sitä noudettaessa ja Tuotetta noutavan henkilön on lisäksi todistettava henkilöllisyytensä.

 

4.2 Luovutusajankohta. Tuote luovutetaan Asiakkaalle arviolta viidestä seitsemään (5-7) päivän sisällä siitä kun koko kauppahinta on suoritettu Vakuutusyhtiölle tai mikäli Verkkopalvelussa on ilmoitettu jokin myöhempi ajankohta, tänä jäljempänä ajankohtana. SVT varmistaa maksun saapumisen ennen Tuotteen luovutusluvan antamista Myyntivarastolle. Ellei toisin sovita, Tuote on noudettava virka-aikana. Myyntivarasto ja/tai SVT sekä Asiakas voivat myös erikseen sopia muusta kuin tämän kohdan mukaisesta luovutusajankohdasta ja siihen liittyvistä lisäkustannuksista. Virka-ajan ulkopuolella tapahtuvien luovutusten osalta Myyntivarastolla on oikeus periä luovutuksesta aiheutuvat kohtuulliset lisäkustannukset Asiakkaalta.

 

4.3 Asiakkaan noutovelvollisuus. Sen jälkeen kun SVT on ilmoittanut, että Tuote voidaan noutaa Myyntivarastosta, Asiakkaalla on viisi (5) päivää aikaa noutaa tuote. Mikäli Asiakas ei nouda Tuotetta tässä ajassa, SVT:llä on oikeus laskuttaa Tuotteen viivästyksestä aiheutuvat varastointikulut noin 50e/alkava viikko.

 

4.4 Vaaranvastuu. Vaaranvastuu Tuotteesta siirtyy Asiakkaalle SVT:n ilmoittamana luovutusajankohtana, jolla tarkoitetaan päivää josta alkaen Tuote on Asiakkaan noudettavissa Myyntivarastosta. Ajoneuvoista ei ole poistettu polttoainetta, öljyä tai muita nesteitä. SVT ei vastaa ajoneuvosta mahdollisesti valuvan polttoaineen, öljyn tai muun nesteen aiheuttamista ympäristöhaitoista tai muista vaurioista ja niistä aiheutuvista kuluista vaaranvastuun siirtymisen jälkeen.

 

4.5 Omistusoikeuden siirtyminen. Tuotteen omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle vasta kun koko kauppahinta on maksettu.  

 

4.6 Asiakirjojen luovutus. Tuotteen rekisteröintiasiakirjat toimiteaan Asiakkaalle sähköisesti ja tehdään luovutusilmoitus Trafin järjestelmään. Mikäli kyseessä on valvottu korjaus, Asiakkaalle toimitetaan vain valvontaehdot sähköisesti ja Trafin järjestelmään tehdään luovutusilmoitus sekä tieto valvonnasta.

Rekisterikatsastuksessa vaadittavat valokuvat toimitetaan Asiakkaan pyynnöstä sähköisesti katsastuskonttorille tai katsastajalle. Asiakkaan tulee ilmoittaa konttorin tai katsastajan sähköposti-osoite SVT Myyntiin 1 vrk aikaisemmin sähköpostilla.

 

 

5 TUOTTEEN OMINAISUUDET; VIRHEET TUOTTEESSA

 

5.1 Tuotteet ovat vauriotuotteita. Asiakas ymmärtää kaupan kohteena olevien Tuotteiden olevan vaurioituneita ja Vakuutusyhtiöiden itselleen vakuutustapahtuman johdosta lunastaneita. Asiakas ymmärtää Tuotteiden täten lähtökohtaisesti sisältävän niiden toiminnan, turvallisuuden ja muiden ominaisuuksien kannalta olennaisia virheitä.

 

5.2 Tuotteet ovat käytettyjä. Asiakas myös ymmärtää Tuotteiden olevan käytettyjä. Tuotteessa voi täten esimerkiksi kolarivaurioiden lisäksi olla myös luonnollisesta kulumisesta johtuvaa korjaamistarvetta ja muita kuin lunastukseen johtaneessa kolarissa tai tapahtumassa syntyneitä vaurioita.

 

5.3 ”Sellaisena kuin se on” -ehto. Kaikki tuotteen myydään ”sellaisena kuin se on” -ehdoin. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta seuraa, SVT ei ota mitään vastuuta Tuotteista tai niiden virheistä. SVT ei vastaa ajoneuvojen, koneiden tai laitteiden teknisestä kunnosta, mahdollisista piilovioista, puuttuvista osista, avaimista tai varusteista. SVT ei myöskään vastaa vaurioista, jotka ovat aiheutuneet mahdollisista siirroista tai nostokäsittelystä.

 

5.4 Tuotteista ilmoitettavat tiedot. Verkkopalvelussa ilmoitetut tuotteen vauriotiedot ovat vain suppea selvitys Tuotteessa havaituista pääasiallisista virheistä ja vaurioista. Kuvaus ei siten välttämättä ole täysin tyhjentävä selvitys tuotteen kaikista virheistä. Myytävään ajoneuvoon ei ole mahdollista tutustua etukäteen.

 

5.5 Asiakkaan tarkastusvelvollisuus. Asiakkaan tulee ilman aiheetonta viivästystä siitä kuin Tuote on luovutettu Asiakkaalle, tarkistaa Tuote ja sen kunto.

 

5.6 Mittarilukema. Ajoneuvon mittarilukema saattaa poiketa sillä todellisuudessa ajetusta kilometrimäärästä.

 

5.7 Ajoneuvon omistushistoria. Ajoneuvon historia on Asiakkaan selvitettävissä Trafin ajoneuvorekisteristä Asiakkaan omalla kustannuksella.

 

5.8 Reklamaatiot. Mikäli Tuotteessa on edellä tarkoitettu Virhe, tulee Asiakkaan reklamoida siitä SVT:lle kohtuullisessa ajassa siitä kuin Asiakas havaitsi virheen tai siitä kun Asiakkaan olisi pitänyt havaita Virhe. SVT:n virhevastuu kuitenkin lakkaa kohtuullisen ajan kuluttua kaupantekohetkestä. 

 

6 HINNAT, KULUT JA MAKSUT

 

6.1 Kauppahinnan maksu laskua vastaan. Lähtökohtaisesti Asiakas maksaa kauppahinnan laskua vastaan SVT:n osoittamalle pankkitilille viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä, maksuehto 4 päivää.

 

6.2 Laskun edellytykset. Kauppahinnan maksaminen laskulla edellyttää Asiakkaan Y-tunnuksen ja ALV-tunnuksen antamista. Laskutuksen yhteydessä SVT tai sen kumppanit voivat hankkia Asiakkaan luottotiedot kolmannelta osapuolelta.

 

6.3 Maksun viivästys. Mikäli Asiakas ei maksa kauppahintaa viimeistään laskun eräpäivänä, Asiakas on velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisesti. Mikäli maksu on viivästynyt edellä kuvatulla tavoin, SVT:llä on oikeus saada Asiakkaalta 40,00 euroa vakiokorvauksena perintäkuluista. Mikäli Asiakkaan maksu viivästyy olennaisesti eikä Asiakas ole maksanut kauppahintaa 7 päivän sisällä siitä kuin häntä on muistutettu laskusta ja SVT:n oikeudesta purkaa kauppa, SVT:llä on oikeus purkaa kauppa ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti.

 

6.4 Arvonlisävero. Ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron tai marginaaliveron, ellei toisin ilmoiteta.

 

6.5 Kuljetus- ja noutokulut. Ilmoitetut hinnat eivät sisällä Tuotteen noutamisesta tai lastaamisesta aiheutuvia kuluja. Asiakas vastaa itse Tuotteen kuormaamisesta ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kuluista.

 

7 EHTOJEN MUUTTAMINEN

 

7.1 Ehtojen muuttaminen. SVT varaa oikeuden yksipuolisesti muuttaa näitä Myyntiehtoja milloin tahansa. Vanhoja Myyntiehtoja sovelletaan kuitenkin aina niiden voimassaolon aikana tehtyihin Suoratilauksiin ja Ostotarjouksiin.

 

7.2 Asiakkaan velvollisuus varmistua ehdoista. Asiakkaan tulee aina ennen uuden Suoratilauksen tai Ostotarjouksen tekemistä varmistaa sillä hetkellä voimassa olevat Myyntiehdot.

 

8 SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIITOJEN RATKAISU

 

8.1 Sovellettava laki. Verkkopalveluun, kauppasopimukseen, näihin Myyntiehtoihin, ja SVT:n ja Asiakkaan väliseen muuhun suhteeseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.

 

8.2 Riitojen ratkaisu. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesmenettely järjestetään suomen kielellä.

 

 

 

TUOTE- JA TUOTETYYPPIKOHTAISET LISÄEHDOT

 

Eri Tuotteille, niiden korjauksille, käyttöönotolle ja sekä muihin niin liittyvin menettelytapoihin ja ehtoihin liittyy tiettyjä alla kuvattuja erityisehtoja. Mikäli jokin näistä erityisehdoista soveltuu, on siitä ilmoitettu Verkkopalvelussa.

 

1 AJONEUVOJEN MYYNTITAVAT JA NÄIHIN SOVELLETTAVAT LISÄEHDOT

1.1 Ajoneuvojen myyntitavat. Ajoneuvo voidaan myydä neljällä eri tavalla:

(a) vapaasti korjattavaksi;

(b) valvotusti korjattavaksi; 

(c) purettavaksi; tai

(d) käyttöön otettavaksi.

 

Verkkopalvelussa ilmoitetaan kunkin ajoneuvon osalta miten se myydään. Verkkopalvelussa ilmoitetun mukaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

 

1.2 Vapaasti korjattavaksi. Ajoneuvo myydään rekisteristä poistettuna. Ajoneuvoa ei saa ottaa liikennekäyttöön ennen kuin Asiakas on korjannut ja rekisteröinyt ajoneuvon. Rekisteröinti edellyttää katsastusta. Katsastuksen suorittava taho voi vaatia selvitystä suoritetusta korjauksesta ja siihen käytettyjen varaosien alkuperästä. Asiakkaan on huomioitava, että ajoneuvon turvavarusteet tai turvarakenteet saattavat olla vaurioituneita.

 

1.3 Asiakkaan on korjattava vapaasti korjattavaksi myydyn ajoneuvon korin turvavarusteet ja turvarakenteet ajoneuvon valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti ja niiden toiminta ja ominaisuudet on palautettava vaurioita edeltäneelle tasolle. Asiakkaan velvollisuutena on huolehtia, että korjaustyö suoritetaan asianmukaisesti ja hyväksyttävin työmenetelmin. Korjauksessa käytettävien varaosien alkuperä on selvitettävä tarvittaessa.

 

1.4 Mikäli vapaasti korjattavaksi myytyä ajoneuvoa ei korjata ja rekisteröidä takaisin liikennekäyttöön, vaan se hyödynnetään esimerkiksi varaosakäyttöön, tulee Asiakkaan poistaa ajoneuvo Trafin järjestelmistä Suomen Autokierrätys Oy:n verkoston kautta.

 

1.5 Valvotusti korjattavaksi. Ajoneuvo voidaan myydä valvotusti korjattavaksi. Kun ajoneuvo myydään valvotusti korjattavaksi valvonnan voi suorittaa Trafi tai tarkastaja kohdissa 1.6 ja 1.7 - 1.17 kuvatulla tavalla. 

 

1.6 Ehdollinen korjaus Trafin valvontana. Ehdollisella korjauksella tarkoitetaan, että ajoneuvon korjaus on ehdollistettu esimerkiksi turvallisuuteen liittyvästä tai muusta erityisestä syystä. Trafin viretietoihin merkitään tietoja vaurioista, jotta rekisteröintikatsastuksessa katsastajalla on enemmän tietoa millaisista vaurioista on kysymys. Katsastusviranomainen käyttää Trafin viretietoja hyväkseen määrittäessään katsastuksessa vaadittavia mittaus- tai muita dokumentteja. Tyypillisimmät Trafille tehtävät viretietomerkinnät ovat seuraavia: turvalaitteet vaurioituneet, akseliston mittaukset, osien alkuperä selvitettävä (koskee esimerkiksi ajoneuvoja joissa on anastettuja kalliita osia). 

 

1.7 Ehdollinen korjaus tarkastajan valvontana. Valvonnan suorittaminen on edellytyksenä sille, että ajoneuvo voidaan myydä korjattavaksi tilanteissa joissa ajoneuvo on pahoin vaurioitunut. Korjaustyön valmistuttua ajoneuvon korityön valvonnan suorittaa SVT:n määrittämä taho. Ajoneuvon korjaustyössä valvova taho tarkistaa, onko korjaustyön tehneellä taholla riittävät valmiudet korjata kyseinen ajoneuvo valmistajan edellyttämällä tavalla.

 

1.8 Korjaustyö valvotaan aina ennen ajoneuvon maalausta, jotta tehtyjen veto-, oikaisu- ja liitoskohtien paikat voidaan todeta.

 

1.9 Mikäli SVT valvoo korjauksen, tulee korjaus tarkastuttaa SVT:n määräämällä tavalla, sovitussa työvaiheessa ja viimeistään ennen maalausta ja ruostesuojausta.

 

1.10 Asiakkaan on otettava aina yhteyttä valvonnan suorittajaan kun tarkastajan tekemä käynti on ajoneuvon korjauksen valvontaehtona. Näin varmistetaan, ettei korjattua ajoneuvoa tarvitse purkaa uudelleen valvonnan tekemiseksi.

 

1.11 Korityön valvonnan lisäksi korjaustyössä saatetaan valvoa korin mittauspöytäkirja, ohjauskulmat sekä turvalaitteiden testauspöytäkirja.

 

1.12 Ehdollinen korjaus ei poista mitään katsastusviranomaisen esittämiä vaatimuksia. Ehdollisen korjauksen tarkastuksessa asetetut vaatimukset ovat lisävaatimuksia, jotta ajoneuvo ylipäätään voidaan palauttaa takaisin liikennekäyttöön.

 

1.13 Moottoripyörien osalta Asiakkaan on pyydettäessä runkovaurioiden osalta esitettävä Trafille tai valvojalle rungonmittaustodistus ja mahdollisten lisävaurioiden niin edellyttäessä on esitettävä myös rungonoikaisutodistus. Rungon mittaus voi johtaa rungon hylkäämiseen, jolloin moottoripyörän rekisteröinti edellyttää rungon uusintaa.

 

1.14 Ajoneuvon luovutusasiakirjat luovutetaan Asiakkaalle lähtökohtaisesti postitse kun SVT:n tarkastaja on hyväksynyt suoritetun korjaustyön. Luovutusasiakirjoista voi puuttua rekisteriotteen tekninen- tai jatko-osa.

 

1.15 Asiakirjavalvonta. Ehdollinen korjaus voidaan valvoa asiakirjavalvontana, jolloin Asiakkaan on toimitettava vakuutusyhtiölle sen erikseen vaatimat ajoneuvon korjaukseen liittyvät asiakirjat. Asiakirjojen toimittamisen, sekä korjauksen ja asiakirjojen oikeellisuuden toteamisen jälkeen ajoneuvon rekisteröintiin vaadittavat asiakirjat toimitetaan Asiakkaalle.

 

1.16 Ehdollinen korjaus ja tarkastajan käynti. Työ tulee tarkastuttaa SVT:n määräämällä tavalla ja sovitussa työvaiheessa. Asiakkaan tulee olla yhteydessä vahinkotarkastajaan ennen korjauksen aloittamista. SVT:n vahinkotarkastaja tarkastaa korjauksen aikana sen laadun. Asiakkaan on toimitettava tarkastajalle tarvittaessa pyydetyt korjaukseen liittyvät asiakirjat. Ensimmäinen tarkastuskäynti on Asiakkaalle maksuton. SVT veloittaa Asiakkaalta tarkastajan uudelleen käynnistä tarkastus- ja matkakulut.

 

1.17 Valvontaehdot. SVT voi asettaa valvotusti korjattavaksi myydyille ajoneuvoille valvontaehtoja.

 

1.18 Purettavaksi. Kun ajoneuvo myydään purettavaksi, se on poistettu lopullisesti ajoneuvorekisteristä, eikä sitä voida enää rekisteröidä uudelleen liikenteeseen. SVT toimittaa sen hallussa olevat avaimet ja huoltokirjan Asiakkaalle. Asiakkaalle ei toimiteta ajoneuvon asiakirjoja, kuten esimerkiksi rekisteritodistusta.

 

1.19 Jotta ajoneuvo voitaisiin myydä purettavaksi, tulee Asiakkaalla olla Suomen Autokierrätys Oy:n sopimuskumppanuus. SVT hyväksyy rekisteröityvät purkamot asiakkaikseen.  

 

1.20 Käyttöön otettavaksi. Suoraan käyttöön otettavaksi myytävät ajoneuvot ovat vaurioituneet kosmeettisesti, ne ovat olleet kateissa tai ne on vauriokorjattu. Ne myydään rekisteröityinä tai muutoin suoraan käyttöön otettavaksi ilman viranomaistarkastusta.

 

1.21 Asiakkaan on rekisteröitävä itsensä suoraan käyttöön otettavaksi myydyn ajoneuvon omistajaksi seitsemän (7) vuorokauden kuluessa luovutusasiakirjan luovutuspäivästä.

 

1.22 Asiakas vastaa siitä, että suoraan käyttöön otettavaksi myyty ajoneuvo korjataan siten että se on kaikilta osin turvallinen ja vahinkoa edeltävässä kunnossa. Asiakkaan tulee huomioida korjauksessa viranomaisten asettamat vaatimukset. Katsastusviranomaisella on oikeus vaatia vaurioajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa muun muassa ajoneuvon korin, rungon, pyöräkulmien ja akseleiden asennon sekä turvalaitteiden toiminnan osoittava selvitys.

 

1.23 Rekisteröintikatsastus. Katsastusviranomaiselle on rekisteröintikatsastuksessa esitettävä muiden korjaukseen liittyvien edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi luovutusasiakirjojen yhteydessä saadut vaurioajoneuvon valokuvat. Katsastusviranomainen voi vaatia myös muita dokumentteja ja selvityksiä rekisteröintikatsastuksen yhteydessä esitettäviksi.

 

1.24 Tarkastajan valvoman ajoneuvon osto ulkomaille. Kun tarkastajan valvoma ajoneuvo ostetaan ulkomaille, luovutusasiakirjaan merkitään, ettei ajoneuvon luovutustodistus oikeuta rekisteröintiin Suomessa. Tämän lisäksi Trafin tietoihin merkitään, että Suomeen takaisin tuotavan ajoneuvon rekisteröinti Suomessa edellyttää korjauksen tarkastaja valvoo ehtojen täyttymistä. 

 

1.25 HYBRIDI- JA SÄHKÖAJONEUVOIHIN SOVELLETTAVAT LISÄEHDOT 

 

1.26 Hybridi- tai sähköajoneuvon osalta Asiakkaan tulee varmistaa, että ajoneuvo on tehty jännitteettömäksi. Asiakkaan tulee ottaa huomioon, että vaikka ajoneuvo olisi tehty jännitteettömäksi, siinä voi olla edelleen olemassa vaara pienemmistä jännitteistä.

 

1.27 Tämän lisäksi Asiakkaan tulee huomioida, että mainittuja ajoneuvoja korjaavissa yrityksissä tulee olla henkilö, jolla on sähkötyöturvallisuuden rajoitettu S3-pätevyys. Edellä mainitun lisäksi Asiakkaan tulee myös ottaa huomioon, että kaikilla hybridi- ja sähköajoneuvoja huoltavilla henkilöillä tulee olla SFS 6002-standardin mukainen pätevyys.